Algemene Verkoopvoorwaarden van Bulut Yachting UG (haftungsbeschränkt)

1. AFSLUITEN VAN DE REISOVEREENKOMST

1.1 Door registratie, biedt de klant de touroperator (hierna "operator" genoemd) het afsluiten van een reisovereenkomst aan. De inschrijving voor een reis kan mondeling, per telefoon, per internetformulier, per e-mail, schriftelijk op voorbedrukte aanmeldformulieren of via een informeel schrijven gedaan worden. Speciale wensen en aanvragen op voorwaarde zijn alleen dan geldig als ze door de operator schriftelijk bevestigd worden. De operator verstrekt een schriftelijke reisbevestiging aan de klant met vermelding van alle uitstaande kosten, deze wordt per post of e-mail verzonden. Het contract treedt in werking na tijdige ontvangst van de vereiste aanbetaling op het rekeningnummer van de operator.

1.2 Als de inhoud van de aanvraag afwijkt, dan volgt er een nieuwe aanbieding van de operator, waaraan deze gedurende 10 dagen gehouden is. Het contract wordt gesloten op basis van dit nieuwe aanbod, als de reiziger het aanbod binnen de periode van 10 dagen accepteert. Dat kan schriftelijk, mondeling of door het betalen van de aanbetaling gedaan worden.

1.3 Iedere aanvrager is aansprakelijk ten opzichte van de operator voor de nakoming van de contractuele verplichtingen door de door hem geregistreerde personen.

2. BETALINGSVOORWAARDEN

2.1 Bij het afsluiten van het contract is een aanbetaling van 20% van reissom verschuldigd, die voldaan moet worden binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Deze aanbetaling wordt gecrediteerd op reissom.

2.2 De restantbetaling moet 28 dagen voor het begin van de reis betaald worden.

2.3 Restitutie van de reissom voor beëindiging van de reis mag alleen plaatsvinden tegen inlevering van het garantiebewijs in de zin van § 651k deel 3 BGB.

3. DIENSTVERLENINGEN

3.1 Welke dienstverleningen contractueel overeengekomen zijn, wordt vermeld in de dienstverleningsomschrijvingen in de gedetailleerde programma's of in de internetomschrijving en de daarop betrekking hebbende specificaties in de reisbevestiging.

3.2 Indien een reis omschreven is als met half- of volpension, dan begint de aangegeven verzorging met het eerste diner in het doelland en eindigt met het ontbijt op de laatste dag.

3.3 De in de gedetailleerde programma's of in de internetomschrijving genoemde specificaties zijn bindend voor de operator. De operator behoudt zich echter uitdrukkelijk voor, vóór het afsluiten van het contract een verandering van de programmaspecificaties door te voeren, waarover de reiziger voor de boeking geïnformeerd wordt.

3.4 De informatie in de met de reisbevestiging verstuurde reisinformatie over de desbetreffende reis is naar eer en geweten opgesteld. Aangezien echter bepaalde bestemmingen of deelaspecten van de reis kunnen veranderen kan de geldigheid niet voor het gehele jaar gegarandeerd worden.

DIENSTVERLENINGS- EN PRIJSWIJZIGINGEN

4.1 Wijzigingen of afwijkingen van de afzonderlijke reis-dienstverleningen van de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst, die na het sluiten van het contract nodig waren en die door de operator niet te kwader trouw werden doorgevoerd, zijn alleen dan toegestaan als de wijzigingen en afwijkingen niet wezenlijk zijn en geen invloed hebben op de algemene vorm van de geboekte reis. Eventuele garantieaanspraken worden hierdoor niet aangetast, voorzover de gewijzigde dienstverleningen niet aan defecten onderhevig zijn. De operator is verplicht om de klant onmiddellijk te informeren over dienstverleningswijzigingen of -afwijkingen. Indien nodig, zal hij de klant een gratis omboeking of een gratis annulering aanbieden.

4.2 Prijswijzigingen zijn in de tijd na het sluiten van de reisovereenkomst mogelijk als er tussen de verstrekking van de reisbevestiging en de overeengekomen reisdatum meer als vier maanden liggen, in geval van na het sluiten van de reisovereenkomst opgetreden verhoging van de transportkosten of heffingen voor bepaalde dienstverleningen zoals luchthavenbelastingen, dit kan per hoofd of per zitplaats zijn. Als dit van toepassing is, wordt de reiziger daar direct, op zijn laatst 21 dagen voor het begin van de reis, van op de hoogte gesteld.

4.3 In het geval van een later wijziging van de reissom of van een essentiële wijziging van een reis-dienstverlening moet de operator de reiziger daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Prijsverhogingen vanaf de 20ste dag voor het begin van de reis zijn niet toegestaan. Bij prijsverhogingen van meer dan 5% of in het geval van een ingrijpende wijziging van een belangrijke reis-dienstverlening is de reiziger gerechtigd, zonder kosten, het reiscontract op te zeggen of deelname aan een minstens gelijkwaardige reis te verlangen, als de operator in staat is een dergelijke reis zonder meerprijs uit zijn aanbod aan te bieden.

4.4 De reiziger moet deze rechten onmiddellijk na de mededeling van de operator over de prijsverhoging of de reis-dienstverleningswijziging opeisen.

5. ANNULERING DOOR DE REIZIGER, OMBOEKINGEN, VERVANGENDE PERSONEN

5.1 De reiziger kan ten allen tijd voor het begin van de reis de reis annuleren. Maatgevend hierbij is de ontvangst van de annulering door de operator. De annulering moet schriftelijk bij de operator gemeld worden. Alle reisdocumenten dienen bij de annulering gevoegd te worden. Informatie hierover op boekingsdocumenten (delen van betaalkaarten, bankoverschrijving, etc.) worden niet erkend.

5.2 Als de klant het reiscontract annuleert of niet aan de reis deelneemt, dan kan de operator een schadevergoeding voor de gemaakte reisarrangementen en voor zijn uitgaven verlangen. Bij de berekening van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met een mogelijk andere gebruik van de reis-dienstverlening. De operator kan deze aanspraak op schadevergoeding, rekening houdende met de onderstaande staffel, globaal berekenen aan de hand van een percentage van de reissom, rekening houdende met de datum van annulering en de geplande datum van vertrek: De volgende annuleringskosten worden gerekend:

Tot de 121ste dag voor het vertrek €50,00 per persoon en
van de 120ste dag tot de 96ste dag voor het vertrek 5%,
van de 95ste dag tot de 46ste dag voor het vertrek 15%
van de 45ste dag tot de 29ste dag voor het vertrek 25%
van de 28ste dag tot de 15de dag voor het vertrek 45%
van de 14de dag tot de 7de dag voor het vertrek 75%
van de 6de dag voor het vertrek 90% van de reissom.
De minimale annuleringskisten vanaf de 120ste dag voor het vertrek bedraagt € 100,00 per persoon.
Daarenboven kan de operator in geval van een annulering de daadwerkelijk ontstane extra kosten verlangen. Het staat de reiziger vrij te bewijzen dat hem geen of minder schade is aangedaan dan de door hem gevorderde vergoeding.

5.3 Annulering van een deel van de dienstverlening van een reis (indien mogelijk) gelden als een omboeking. Voor de annulering van verzekeringspakketten worden eenmalige administratiekosten van € 10,00 in rekening gebracht. De annuleringsverzekering en verzekeringspakketten waarin de annuleringsverzekering is opgenomen zijn hiervan uitgesloten.

5.4 Bij annulering van een compleet reiscontract kunnen de verzekeringspakketten ook geannuleerd worden. Dit geldt echter niet voor de annuleringsverzekering die in ieder geval bestaan blijft.

5.5 Voor wijzigingen van het reiscontract ten aanzien van de volgende contractelementen worden de volgende bedragen geheven:
Voor omboekingen, dat wil zeggen wijzigingen in de reisdatum, het reisdoel, plaats van aankomst of plaats van vertrek, de accommodatie, vervoermiddelen of luchtvaartmaatschappij, wordt minstens € 50,00 per persoon in rekening gebracht. Omboekingen moeten schriftelijk worden ingediend. Omboekingswensen ten aanzien van reisdoel, plaats van aankomst, plaats van vertrek, vervoermiddel, luchtvaartmaatschappij of reisdatum, die later als 45 dagen voor vertrek gedaan worden, kunnen, voorzover ze nog doorgevoerd kunnen worden, als annulering onder de voorwaarden van paragraaf 6.2 en gelijktijdige nieuwe boeking doorgevoerd worden. Dat is niet van toepassing bij omboekingswensen, die slechts geringe kosten met zich meebrengen. Afwijkende retourvlucht data of verlengingen voor eigen rekening zijn op aanvraag mogelijk. De vergoeding hiervoor bedraagt minstens € 100,00 vermeerderd met de extra kosten van deze wijziging en eventueel gewijzigde transporttarieven.

5.6 Tot aan de aanvang van de reis kan de deelnemer verlangen, dat in plaats van hem een derde persoon de rechten en verplichtingen van het reiscontract overneemt en aan de reis deelneemt. Dit zorgt echter voor extra kosten die door de klant gedragen moeten worden, tenminste € 100,00. De operator kan de deelname van deze derde weigeren indien deze niet aan de reisvereisten voldoet of indien zijn deelname in strijd is met wettelijke bepalingen of bestuursrechtelijke orders.

6. ANNULERING EN OPZEGGING DOOR DE OPERATOR

De operator kan in de volgende gevallen voor aanvang van de reis het reiscontract annuleren of na aanvang van de reis het reiscontract opzeggen:

6.1 Indien de operator voor aanvang van de reis kennis krijgt van belangrijke, aan de individuele deelnemer gerelateerde redenen, dat er voor een aanhoudende verstoring van de reis gevreesd moet worden. Voorzover de overeenkomsten "Annulering door de reiziger, omboekingen, vervangende personen" gelden (paragraaf 5).

6.2 Zonder inachtneming van een termijn: Indien de deelnemer, ondanks dat hij door de operator gewaarschuwd is, zich dermate in strijd met de overeenkomst gedraagt dat een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Dit is in het bijzonder van toepassing als de klant de bijzondere eisen van een reis, volgens omschrijving, gelet op zijn fysieke conditie of als gevolg van gezondheidsproblemen, niet kan nakomen. Als de operator opzegt, behoudt deze het recht op de reissom, maar hij moet de waarde van de bespaarde uitgaven en de eventuele voordelen die hij verkregen heeft uit een ander gebruik van de niet gebruikte dienstverlening, met inbegrip van de door hem aan de dienstverleners overgemaakte bedragen, aftrekken.

6.3 Tot 4 weken voor aanvang van de reis: Bij het niet bereiken van een voorgeschreven minimum aantal deelnemers, zoals vermeld in de reisbeschrijving voor de betreffende reis. In ieder geval is de operator verplicht de klant onmiddellijk, zonder vertraging, op de hoogte te brengen nadat de voorwaarde voor het niet doorgaan van de reis zich voordoet. De klant krijgt de betaalde reissom onmiddellijk terug. Verdere aanspraken van de klant zijn uitgesloten. Als al op een eerder tijdstip duidelijk wordt dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt kan worden, moet de operator de klant daarover informeren. Ook als het doorgaan van de reis, na alle mogelijkheden te hebben beproefd, voor de operator redelijkerwijs niet mogelijk is, omdat de reserveringsaanvragen voor deze reis zo laag zijn, dat deze, in het geval van het doorgaan van de reis, ontstane kosten een overschrijding van de economische verantwoorde limiet betekenen zouden. Als de reis om deze redenen geannuleerd wordt, krijgt de klant de betaalde reissom onmiddellijk terug.

7. ANNULERING VAN HET CONTRACT VANWEGE EXTREME OMSTANDIGHEDEN

7.1 Als de reis als gevolg van in het contract niet voorspelbare overmacht wordt belemmerd, bedreigd of verslechterd, dan kunnen zowel de operator als de reiziger het contract opzeggen. Als het verdrag wordt opgezegd, dan kan de operator voor de al geleverde of voor het einde van de reis nog te leveren diensten een passende vergoeding verlangen. Bovendien is de operator verplicht de nodige maatregelen te treffen om, vooral in het geval van reizen waarbij het contract ook voorziet in de repatriëring, de reizigers te repatriëren. De extra kosten van de repatriëring worden door beide partijen elk voor de helft gedragen. In overige gevallen zijn de extra kosten voor de reiziger.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPERATOR

8.1 De operator is in het kader van de zorgplicht van een prudente zakenman verantwoordelijk voor
a) de nauwgezette reisvoorbereiding
b) de zorgvuldige selectie en controle van de dienstverleners
c) de correctheid van de omschrijving van alle in het gedetailleerde programma aangegeven reis-dienstverleningen, voorzover de operator niet op grond van paragraaf 3 voor de afsluiting van het contract een wijziging van het programma gemeld heeft
d) de goede uitvoering van de contractmatig overeengekomen reis-dienstverleningen.

8.2 De operator is verantwoordelijk voor fouten begaan door de personen die belast zijn met het verlenen van diensten.

8.3 Als in het kader van een reis of een aanvulling hierop een transport in de lijndienst verleend moet worden en als voor de deelnemer een dienovereenkomstig ticket nodig is, volgens de reisomschrijving en als in de reisbevestiging daar nadrukkelijk op gewezen wordt stelt de operator deze ter beschikking. Hij is daarom niet aansprakelijk voor de uitvoering van het transport zelf. Een mogelijke aansprakelijkheid wordt in dit geval beheerst door de transportbestemmingen van dit bedrijf, waarop de reiziger nadrukkelijk gewezen moet worden en die voor hem op aanvraag toegankelijk moeten zijn.

8.4 Bij het reizen met lijnvluchten betekent dit in het bijzonder, dat bij vorderingen die worden beheerst door het "Verdrag van Warschau" er geen verdere aanspraken ten opzichte van de operator gemaakt kunnen worden.

9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De contractuele aansprakelijkheid van de operator voor schade, anders dan voor persoonlijk letsel, is beperkt tot het drievoudige van de reissom,
a) als de schade van de deelnemer nog door opzet of grove nalatigheid veroorzaakt wordt of
b) als de operator voor een aan de deelnemer veroorzaakte schade alleen vanwege de schuld van een dienstverlener verantwoordelijk is.

9.2 Voor alle tegen de operator gerichte schadevergoedingsaanspraken uit onrechtmatige daad, die niet op opzet of grove schuld berusten, is de operator aansprakelijk voor schade aan eigendommen tot een bedrag van € 4100,00. Als het drievoudige van de reissom groter is dan dit bedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het drievoudige van de reissom. Deze aansprakelijkheid geldt echter per deelnemer en per reis.

9.3 De operator is niet aansprakelijk voor dienstverleningsverzuim in samenhang met diensten door derden verleend, die als echte diensten van derden bemiddeld worden en die niet als onderdeel van het pakket aangeboden worden, in het bijzonder alle watersportactiviteiten, zoals zeilen, surfen of duiken, die in de reisomschrijving uitdrukkelijk als diensten door derden of als optioneel aangegeven worden. Deze activiteiten worden door derden aangeboden, waarmee door de klant een afzonderlijk contract wordt afgesloten. Dit geldt ook voor het geval, dat de Bulut Yachting reisleiding aan deze activiteiten deelneemt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet door ons samengestelde hotel- en andere brochures van deze aanbieders van diensten door derden.

9.4 Een vordering tot schadevergoeding tegen de operator is in zoverre beperkt, als krachtens internationale verdragen of daarop berustende wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de door de dienstverleners te verlenen diensten, een aanspraak op schadevergoeding tegen de dienstverlener alleen onder bepaalde voorwaarden of beperkingen gelden gemaakt kan worden of onder bepaalde voorwaarden uitgesloten is.

10. SAMENWERKINGSVERPLICHTING

10.1 De reiziger is verplicht, bij voorkomende gebreken in de dienstverlening, medewerking te verlenen in het kader van de wettelijke bepalingen, eventuele schade te vermijden of te minimaliseren.

10.2 De reiziger is in het bijzonder verplicht om zijn klachten onmiddellijk te melden aan de Bulut Yachting reisleiding ter plaatse. Deze heeft de opdracht om de situatie, indien mogelijk, te verhelpen. Deze is niet bevoegd om uitspraken te doen over schadeclaims. In het geval er geen Bulut Yachting reisleiding beschikbaar is, moet de operator in zijn vestigingsplaats ingelicht worden.

10.3 Als de reiziger in gebreke blijft om een gebrek te melden, kan een vordering tot vermindering niet gehonoreerd worden.

11. UITSLUITING VAN VORDERINGEN EN VERJARING

11.1 Vorderingen vanwege niet-conforme levering van reizen moet de deelnemer binnen een maand na de contractueel geregelde beëindiging bij de operator indienen. Na afloop van de termijn kan de deelnemer vorderingen alleen indienen als hij buiten zijn schuld om zich niet aan deze termijn kon houden. In het eigen belang van de deelnemer moet de aanvraag schriftelijk worden ingediend. Maatgevend hierbij is de ontvangst door de operator. Voor te laat ingediende vorderingen is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

11.2 Vorderingen van de reiziger krachtens § 651c tot 651f verjaren in twee jaar. De verjaring begint met de datum waarop de reis volgens het contract zou eindigen. Als er tussen de reiziger en de operator onderhandelingen gaande zijn met betrekking tot de vordering of over de omstandigheden die aanleiding tot de vordering geven, dan wordt de verjaringstermijn opgeschort, tot de reiziger of de operator weigert om de onderhandelingen voort te zetten. De verjaring gaat op zijn vroegst 3 maanden na het einde van de opschorting in.

12. PASPOORT-, VISA- EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

12.1 De operator is verantwoordelijk om Duitse staatsburgers te informeren over de paspoort-, visa-, en gezondheidsvoorschriften als ook over eventuele wijzigingen voor aanvang van de reis. Voor burgers uit andere landen voorziet de diplomatieke vertegenwoordiging hierin.

12.2 De operator is niet verantwoordelijk voor de tijdige uitgifte en de ontvangst van de noodzakelijk visa door de diplomatieke vertegenwoordiging, als de reiziger de operator opdracht gegeven heeft de bezorging te regelen, tenzij dat de operator verantwoordelijk is voor de vertraging.

12.3 De reiziger is verplicht, zich tijdig te laten informeren over infecties en vaccinaties en andere profylactische maatregelen; of moet medisch advies inwinnen. Voor algemene informatie wordt verwezen naar de instanties voor volksgezondheid, reisgeneeskundige informatiediensten of naar het Federale Centrum voor de Gezondheidszorg.

12.4 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle voorschriften voor de uitvoering van de reis. Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van de annuleringskosten, die voortkomen uit het niet naleven van deze voorschriften, zijn voor zijn rekening, behalve als ze door een toerekenbare verkeerde of gebrekkige informatie van de operator te wijten zijn.

13. INEFFECTIVITEIT INDIVIDUELE BEPALINGEN

13.1 De ineffectiviteit van individuele bepalingen van het reiscontract heeft niet de ineffectiviteit van het hele reiscontract tot gevolg.

14. OVERIGE

14.1 De gegevens met betrekking tot de fysiek eisen zijn in principe te goeder trouw, maar niet allesbepalend, omdat zulke gegevens niet alleen onderhevig zijn aan subjectieve beoordelingen maar ook door andere factoren, zoals in het bijzonder, weersomstandigheden sterk beïnvloed kunnen worden.

15. JURISDICTIE

15.1 De deelnemer kan de operator alleen op diens hoofdkantoor aanklagen. De jurisdictie van Bulut Yachting is Leipzig.

15.2 Voor klachten van de operator tegen de reiziger is de woonplaats van de reiziger bepalend, tenzij de klacht zicht richt tegen ondernemers of personen die na het afsluiten van het contract verhuisd zijn of die naar het buitenland verhuisd zijn, of waarvan de woon- of verblijfplaats onbekend is. In deze gevallen is het hoofdkantoor van de operator bepalend.

16. OPERATOR

Bulut Yachting UG (haftungsbeschränkt),
Henricistraße 40, D-04177 Leipzig